כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

האמת על הצלחות המועצה המקומית תחת מאיר דהן

דוחות הביקורת של משרד הפנים

 

מאיר דהן, ראש המועצה שלנו, שולח אלינו עלונים המספרים לנו על הצלחותיו. למשרד הפנים ישנם דוחות משלו על ביצועי המועצה המקומית, תחת מאיר דהן ותחת קודמו, ושם הדברים נראים אחרת. אפשר למצוא אותם באתר של משרד הפנים (לבחור "דוחות ביקורת ברשויות המקומיות", אח"כ את סוג הדוח והשנה, ולבסוף את הישוב). חבל שהדוחות האלה יוצאים באיחור, והדוח לשנת 2007 עדיין איננו.

הדוחות שישנם מסכמים שלוש שנות כהונה של מאיר דהן, 2004-2006, שהן יותר ממחציתה. הביקורת היא של רואי חשבון, לכן היא עוסקת רק תקציב וכספים. למרות זאת, הנתונים מעניינים מאד, ונותנים לנו לראות כמה דברים שמאיר דהן איננו מספר לנו. אספתי כאן חלק מהם, והוספתי להם, מאותם דוחות, את הנתונים לשנת 2003, השנה האחרונה של רפי סוויסה כראש המועצה.

הנה הנתונים (המובאות אחרי כל שנה, הן קטעים מתוך דוחות הביקורת כלשונם):

הגרעון המצטבר בתקציב הרגיל
המספרים כאן מתוקנים לפי דוח רואי החשבון.

2003: הסתכם ליום 31 בדצמבר 2003 ב- 17 מיליון ש''ח. (זו השנה האחרונה בראשותו של רפי סוויסה)
2004: הסתכם ליום 31 בדצמבר 2004 ב- 26.2 מיליון ש''ח.
2005: ליום 31 בדצמבר 2005 סך של כ- 25.7 מיליון ש''ח.
2006: הסתכם ליום 31 בדצמבר 2006 בסך 23.6 מיליון ש''ח.

סיכום: הגרעון גדל מאד ביחס לימי רפי סוויסה. אם להסתמך על דוח המועצה המקומית (לפני תיקון - עוד לא ידוע בכמה הגרעון האמיתי גדול מהמדווח), רק בשנת 2007 הגרעון ירד אל קרוב לערך שהיה בימי סוויסה.

אי רישום גרעונות
סכומים אשר לפי הביקורת צריכים היו להרשם כחלק מהגרעון, אבל לא נרשמו כך בדוח הכספי של המועצה

2003: אין הערה.
2004: אי רישום הפרשה להוצאות בגין תביעות משפטיות בסך כ- 2.4 מיליון ש''ח והפרשה בגין חובות שאינם ניתנים לגביה בסך מיליון ש''ח.
2005: אי רישום הפרשה להוצאות בגין חוב שנוי במחלוקת בסך כ- 1.7 מיליון ש''ח.
2006: אי רישום הפרשה להוצאות בגין חוב שנוי במחלוקת בסך 1.6 מיליון ש''ח.

סיכום: נראה שהקטנה מלאכותית של הגרעון המדווח הפכה בימי מאיר דהן לשיטה.

חובות מסים של עובדי המועצה ושל חברי המועצה הנבחרים
אנשים אלה, בעיקר חברי המועצה הנבחרים, צריכים היו לשמש דוגמה לכלל התושבים. בפועל, יש מביניהם הנהנים מזכויות יתר.

2003: לשלושה מחברי מליאת המועצה חובות ארנונה, מים ואגרות פיתוח בסך כולל של 64 אלפי ש''ח. יתרת החוב הגבוהה של חבר יחיד הסתכמה ב- 49 אלפי ש''ח.
2004: לאחד מחברי המועצה ולחלק מעובדיה חובות שעומקם בין שנה לשמונה שנים. יתרת החוב של חבר המועצה מסתכמת ב- 69 אלפי ש''ח.
2005: יתרת חובם של עובדים ונבחרים הסתכמה לסוף השנה ב- 547 אלפי ש''ח. עומק החוב נע בין שנה לעשר שנים.
2006: חובם של נבחרי הציבור ועובדי המועצה הסתכם לסוף השנה ב- 488 אלפי ש''ח. סכום זה כולל חוב בסך 86 אלפי ש''ח של אחד מנבחרי המועצה. עומק החוב עשר שנים. המועצה לא נקטה אמצעים לגביית החוב.

סיכום: נבחר ציבור אחד (הדוח איננו נוקב בשם, אבל זהותה ידועה לכל) חייב מסים בסכום של עשרות אלפי שקלים, הסכום גדל משנה לשנה, מכ- 49,000 בסוף 2003 לכ- 86,000 בסוף 2006, הדבר נמשך כבר 10 שנים, וראש המועצה איננו עושה דבר.

כלל חובות המסים למועצה
למעט שנה אחת, אין בדוחות פירוט של מספר החייבים או סך כל החוב.

2003: נמצאו חייבים רבים עבור מסים שונים אשר חובו של כל אחד מהם עלה על 50 אלפי ש''ח.
2004: נמצאו חייבים רבים עבור מסים שונים אשר חובו של כל אחד מהם עלה על 50 אלפי ש''ח. יתרות החייבים הסתכמו לסוף השנה בכ- 32 מיליון ש''ח.
2005: נמצאו חייבים רבים עבור מסים שונים אשר חובו של כל אחד מהם עלה על 50 אלפי ש''ח.
2006: נמצאו חייבים רבים עבור מסים שונים אשר חובו של כל אחד מהם עלה על 50 אלפי ש''ח.

סיכום: שום דבר לא השתפר בתחום זה. כאמור, הסכום הכולל נתון רק לשנה אחת, אבל אפשר לראות ממנו כי מדובר בסכומים גבוהים מאד - יותר מכל ההכנסות העצמיות השנתיות של המועצה, שב- 2004 היו כ- 23 מיליון ש"ח, וכמעט בגובה התקציב השנתי, שהיה אז כ- 38 מיליון. לפי דיווחי המועצה, לא נראה שהחוב הזה היה יכול לקטון בהרבה.

מינהל תקין - אישור לפני ביצוע
המינהל התקין מחייב שהוצאה תאושר לפני שיוציאו אותה בביצוע.

2003: אין הערה בעניין זה.
2004: המועצה החלה בביצוע תקציבים בלתי רגילים לפני אישור משרד הפנים.
2005: המועצה החלה בביצוע שבעה תקציבים בלתי רגילים לפני אישור משרד הפנים.
2006: המועצה החלה בביצוע שישה תקציבים בלתי רגילים לפני אישור משרד הפנים.

סיכום: נראה שהדבר הפך לשיטה.

מינהל תקין - קבלנים ומכרזים
מכרזים והתקשרויות עם קבלנים הם פתח מועד לשחיתות, ולכן מחייבים הליכים מסודרים וניהול קפדני.

2003: המועצה ניהלה פנקס מכרזים שלא בהתאם להוראת החוק ולא פירסמה נוהל מכרזים. המועצה מסרה עבודות לקבלן פינוי אשפה וגזם בסך 909 אלפי ש''ח ללא חוזה.
2004: המועצה ניהלה פנקס מכרזים שלא בהתאם להוראת החוק ולא פירסמה נוהל מכרזים. המועצה מסרה עבודות לקבלן פינוי אשפה וגזם ללא חוזה.
2005: המועצה מסרה עבודות לקבלן פינוי אשפה וגזם ללא חוזה. בשני תקציבים בלתי רגילים נמסרו עבודות לקבלן ללא מכרז במסגרת חוזה התקשרות כללי, שלא כלל נתונים על פירוט העבודה ומועדי הביצוע. המועצה שילמה לקבלן סך של 751 אלפי ש''ח אף שההתקשרות איתו הסתכמה ב- 585 אלפי ש''ח. באחד התקציבים הבלתי רגילים נמסרו עבודות במאות אלפי שקלים לשלשה קבלנים. לא נמצא פרוטוקול ועדת המכרזים המאשר את זכיית הקבלנים במכרזי העבודות.
2006: המועצה מסרה עבודות לקבלן פינוי אשפה וגזם ללא חוזה. המועצה לא ניהלה רשימת ספקים וקבלנים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא. היועץ המשפטי של המועצה לא נכח במועד פתיחת תיבת המכרזים.

סיכום: נראה שבמהלך 2005 תוקן פנקס המכרזים ופורסם נוהל מכרזים. אבל אל דאגה - המועצה מצאה מייד דברים אחרים לעשות באופן בלתי תקין.

ארגון וסדר

2003: המועצה לא קבעה נהלים לארגון המחלקות וחלוקת תפקידים.
2004: המועצה לא קבעה נהלים לארגון המחלקות וחלוקת תפקידים. המועצה לא הכינה תכנית חופשה לעובדים בתפקידים רגישים.
2005: המועצה לא קבעה נהלים לארגון המחלקות וחלוקת תפקידים. המועצה לא הכינה תכנית חופשה לעובדים בתפקידים רגישים.
2006: המועצה לא קבעה נהלים לארגון המחלקות וחלוקת תפקידים. המועצה לא הכינה תכנית חופשה לעובדים בתפקידים רגישים.

סיכום: ארגון? סדר?

דיונים במליאת המועצה הנבחרת
כנראה ישנה חובה להביא את הדוחות הכספיים הרבעוניים לדיון.

2003: אין הערה.
2004: הדוחות הכספיים הרבעוניים לא הובאו לדיון במליאת המועצה.
2005: הדוחות הכספיים הרבעוניים לא הובאו לדיון במליאת המועצה.
2006: אין הערה.

סיכום: ההערות הצנועות האלה מעניינות מאד. נראה כי בעקבות הערות הביקורת (הדוח ל- 2004 יצא רק בסוף 2005) התחיל ראש המועצה להביא את הדוחות הרבעוניים לדיון במועצה המקומית. לכאורה הכל בסדר, לא? לא! ראשית, היועץ המשפטי של המועצה. הוא אמור להשתתף בכל דיוני המועצה. אז הוא העיר משהו על הצורך לדון בדוחות אלו? לא. כי לו היה אומר שצריך לדון בהם, אין ספק שהיו מובאים לדיון מלכתחילה. שנית, חברי המועצה, במיוחד מהאופוזיציה. מישהו מהם שם לב לכך שהדוחות הרבעוניים אינם עולים על סדר היום? לא. לו היה שם לב ומעיר, היו בוודאי שואלים את היועץ המשפטי, והוא היה מאשר שצריך. ולבסוף, ראש המועצה, שהוא גם יו"ר המועצה בישיבותיה. העובדה שמלכתחילה לא הביא דוחות אלה לדיון, ממחישה את זלזולו במועצה הנבחרת. אנחנו, תושבי מזכרת בתיה, בחרנו במועצה הנבחרת. היא מייצגת אותנו. זלזול בה הוא זלזול בכולנו. אז הנה, זה מה שיש לנו.

לפני כשנה (על החוברת אין תאריך) שלח אלינו ראש המועצה, מאיר דהן, חוברת שאמורה היתה להציג את "חזונו". הוא הבטיח לנו, ב"ארגון עבודת המועצה", "דגש על שקיפות, מינהל תקין", ... ואפילו "הלימת תפקידים למבנה הארגוני".

אז הנה, ראינו כאן איך קיים את הדגשים האלה בשלוש שנות כהונתו הראשונות.

שינוי אחרון 2008-06-30