כותרת דפי מזכרת

שער מזכרת חדש באתר מזכרת עכשיו מה שהיה שער המוזיאון

 

לכאורה זיוף, מירמה והפרת אמונים - ההמשך

 

בדף קודם סיפרתי איך המועצה המקומית מזכרת-בתיה ביקשה היתר בניה,
בעזרת המועצה לשימור אתרים שערכה את הבקשה עבור המועצה המקומית,
וגם קיבלה את ההיתר (די מהר, הייתי אומר),
כאשר לכאורה יש בבקשה הזאת זיוף, מירמה והפרת אמונים,

ההיתר שביקשו כלל
   1. שימור רפת לתצוגת כלים חקלאי (השיבוש במקור, והרפת קיימת),
   2. שיקום מבנה קיים לשימוש נפחיה היסטורית (המבנה איננו קיים, ואף פעם לא היה קיים - הזיוף והמרמה נעשו כדי להציג אותו כאילו הוא קיים),
   3. ופיתוח שטח,
בחלקה של קזרמת לוין ברח' רוטשילד.

סיפרתי גם על חבר המועצה המקומית יצחק פסטרנק, שהודיע על העניין לוועדה המקומית לתכנון ובניה "זמורה", שנתנה את ההיתר, ולממונה על המחוז במשרד הפנים, ובמשך יותר מחודש לא קיבל שום תגובה.

ישנן שתי התפתחויות חדשות בעניין, האחת היא שהתקבלה תשובה מ"זמורה", והשניה היא שהבקשה, או ההיתר, נידונו מחדש במליאה של הוועדה המקומית "זמורה".

נתחיל בתשובה של "זמורה".

את התשובה כתבה המהנדסת של הוועדה המקומית, כנראה ב- 6 באפריל, והיא מציגה את תשובתה כ"ממצאי בדיקה" (המכתב נפתח כך: "מכתבך ... הועברו אלי לצורך בדיקת הרשום ומתן מענה. להלן ממצאי הבדיקה."). על איזה מין "בדיקה" זו ארחיב בהמשך.

באופן כללי, התשובה (כמובן) מנסה להצדיק את ההיתר שניתן בנימוקים שונים ומשונים, אבל בתוך זה התשובה מודה למעשה שהיתה כאן מרמה ושההיתר ניתן בתהליך בלתי תקין. יתר על כן - המהנדסת מודה בכך שוועדת "זמורה" היתה שותפה למרמה הזאת. כל זה נמצא בסעיף מס' 3 במכתב.

בתוך כל מה שאפרט מייד, צריך לזכור שתי עובדות לגבי בקשת ההיתר:
1. במפת המודד הכלולה בבקשה סומן מבנה בלתי קיים כאילו הוא עומד במקום.
2. המבנה הזה, שמעולם לא היה קיים, תואר ביותר ממקום אחד בבקשה במילים המפורשות "מבנה קיים".

סעיף מס' 3 מובא להלן במלואו וכלשונו, ביחד עם הערותי:

"אין חולק כי המבנה אשר עמד בעבר במקום בו ניתן היתר לבניית הנפחיה אינו קיים כיום במקום." (ההדגשות, כאן ובהמשך, הן שלי).
הסעיף כבר מתחיל בשקר. כאמור, מעולם לא עמד שם שום מבנה.

"המועצה המקומית הייתה כמובן מודעת לכך וגם יידעה בדבר את הועדה המקומית בזמן הגשת הבקשה להיתר."
במשפט זה מודה המהנדסת כי שני הגופים ידעו כי בבקשת ההיתר מוצג מידע שקרי. השקריות של המידע היא שעושה את שרטוט המבנה במפת המודד לזיוף, ואת הצגתו כקיים למרמה. הידיעה של הוועדה המקומית "זמורה" עושה אותה לשותפה לכך.

"קדמו להגשת הבקשה ישיבות עם המועצה לשימור אתרים ועם נציגי המועצה המקומית אשר, ערכי השימור בוודאי יקרים ללבם כפי שהם יקרים ללבך."
הנסיון להניף כאן את דגל השימור גם הוא שקרי, מאחר שניתן כאן היתר למבנה חדש, שאין בו שום עניין של שימור.

"בישיבות אלו עדכנו כאמור המבקשים, את הועדה המקומית בהשתלשלות העניינים במתחם קזרמת לוין, השתלשלות שהביאה להוצאת ההיתר כפי שניתן"
אז מתי "עדכנו כאמור" המבקשים את הוועדה המקומית - ב"ישיבות אלו" שקדמו להגשת הבקשה, או בזמן הגשת הבקשה להיתר, כפי שנאמר שני משפטים קודם? הסתירות הקטנות האלה המתגלות בסיפור, מרמזות שהסיפור שהמהנדסת מנסה להציג איננו כל כך מדוייק.
ואת מי בוועדה המקומית עדכנו המבקשים בישיבות שקדמו להגשת הבקשה? ברור שלא את מליאת הוועדה - המליאה איננה מקיימת פגישות מקדימות עם מבקשים, והמהנדסת אינה מגלה מי זה היה. התיק לא הכיל שום מסמך על איזה שהן פגישות או על איזו שהיא "השתלשלות עניינים".
אבל המידע החשוב יותר כאן הוא התיאור של ההליך הלא תקין למתן ההיתר: מידע על "השתלשלות עניינים" כלשהי (שלא ברור מהי ואיננה מתועדת בתיק של החלקה), נמסר למישהו, והביא איכשהו להוצאת היתר. אין שום פרוטוקול המתעד את דיוני הוועדה המקומית, והנימוקים שהובאו לפניהם, כנדרש בחוק. בדקתי.
למעשה לא היה שום דיון במליאה. יו"ר וועדת זמורה אמר לי (לפני שידע כי הזיוף והמרמה התגלו) כי בכלל לא היה דיון בעניין ההיתר הזה, כי "וועדת ההיתרים" כללה רק אותו ואת המהנדסת, וכי אם הם אינם רואים בעיה מיוחדת, הם פשוט נותנים את ההיתר, ללא דיון וללא רישום פרוטוקול.

עד כאן סעיף 3.

נחזור לעניין הבדיקה שמהנדסת של "זמורה" טוענת כי היא מציגה את תוצאותיה.

המהנדסת היא אחד משני האחראים העיקריים למתן ההיתר, לכן ברור שאיננה האדם המתאים לבדוק את מתן ההיתר. ובאמת, באופן לא מפתיע, "בדיקתה" כלל לא גילתה את המידע השקרי שבבקשת ההיתר. כל מכתב המהנדסת נראה כנסיון טיוח.

נסיון הטיוח בולט במיוחד כשהיא מסכמת את "הבדיקה" כך:
"נראה כי טעותה היחידה של הועדה המקומית היתה ... כי במקום המינוח שיחזור הנפחיה נרשם שיקום הנפחיה ... טעות סופר זו ..." בהתעלמות מוחלטת מהסתירה לאותן שתי עובדות בלתי נוחות. האם "המינוח" "שיחזור מבנה קיים", במקום "שיקום מבנה קיים", באמת מתקן משהו?

ואגב, כדאי לדעת שלא מדובר כאן לא בשיחזור ולא בנפחיה, אלא במבנה תצוגה חדש, שאינו משחזר שום דבר. הוא נועד למכונות מהמסגריה של אשבל הבן, רובן לא מהרבה קודם למחצית השניה של המאה ה- 20, ולא מהנפחיה האגדית של אשבל האב, שזמנה היה סוף המאה ה- 19 ותחילת ה- 20.

יש במכתב המהנדסת עוד סתירות, אבסורדים ודיס-אינפורמציה, אבל אני חושב שדי במה שכתבתי.

ועכשיו לדיון מחדש בהיתר, בישיבה של מליאת הוועדה המקומית "זמורה" ב- 3 במאי. נראה כי מנסים להכשיר את השרץ הזה. בינתיים אינני יודע את הפרטים, אבל הם יובאו כאן בקרוב במלואם.

 

שינוי אחרון 2009-05-05